Všeobecné obchodné podmienky pre Motivačný program pre inštaláciu ESS v bytových domoch 2024

Huawei Smart PV komunitu prevádzkuje spoločnosť Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. so sídlom: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36653373, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, spis. zn.: 41470/B, a jej pridružené spoločnosti (ďalej spoločne len "Huawei", "my", "nás" a "naše"). Pravidlá programu Huawei Smart PV komunity (ďalej len "Pravidlá") sú podmienky, ktoré musíte dodržiavať pri účasti na Motivačnom programe pre inštaláciu ESS v bytových domoch 2024 v Huawei Smart PV komunite. Pravidlá stanovujú podmienky, požiadavky a práva používateľov programu Huawei Smart PV komunity (ďalej len "komunita") na účasť v programe a uplatnenie nároku na odmenené zariadenie.

I. Prehľad o programe Rezidenčné ESS 2024 v existujúcom programe pre striedače

Spoločnosť Huawei vytvorila pre Huawei Smart PV komunitu program s názvom Rezidenčné ESS v existujúcom programe pre striedače (ďalej len "program") určený pre inštalatérov a ich zákonne splnomocnených zástupcov, ktorí spĺňajú príslušné podmienky. Cieľom Programu je povzbudiť inštalatérov, aby inštalovali produkt HUAWEI ESS svojim existujúcim klientom pri inštalácii HUAWEI striedača. Po každej novej inštalácii, ktorá spĺňa "PRAVIDLÁ PROGRAMU", si inštalatér môže nárokovať na jedno bezplatné odmenené zariadenie HUAWEI DC/DC modul.

II. Územie platnosti Programu

Slovenská Republika

III. Platnosť programu

Program vstupuje do platnosti od 7. marca 2024 od 00:00:00h (GMT +1) a platí do 31. decembra 2024 23:59:59h. Huawei si však vyhradzuje jednostranné právo rozhodnúť, kedy a kde sa Program začne alebo skončí, v závislosti od dostupnosti zdrojov.

IV. Podmienky na kvalifikáciu

Programu sa môžu zúčastniť len tí, ktorí spĺňajú obe nasledujúce podmienky:

a) Registrovaný inštalatér v systéme Huawei Fusion Solar Smart PV Management Systém, ktorý úspešne zaregistroval firemný účet v komunite.

b) Registrovaný inštalatér, ktorého krajina zahájila činnosť v komunite.

V. Pravidlá programu:

a) Striedač: Striedač musí byť nainštalovaný a pripojený k Fusion Solar do 1. Januára 2024.

b) ESS: ESS musí byť nainštalovaná a pripojená k FusionSolar od 7. marca 2024 do 31. decembra 2024.

c) Krajina nákupu: Oba produkty, striedač aj ESS musia byť zakúpené v regióne Europského hospodárského priestoru a Švajcarska. Zariadenia, ktoré sú zakúpené v iných krajinách alebo regiónoch, sa nemôžu zúčastniť na programe.

d) Uplatnenie: Inštalatéri môžu zariadenie za odmenu uplatniť od 7. marca 2024 do 31. januára 2025.

VI. Ako sa zúčastniť

a) Inštalatéri sa musia zaregistrovať a prihlásiť do Huawei Smart PV komunity pomocou firemného/podnikateľského účtu.

b) Inštalatéri musia požiadať o účasť v programe a dôkladne skontrolovať všetky podrobnosti programu.

c) Inštalatéri musia pred vytvorením akejkoľvek žiadosti prijať zmluvné podmienky.

d) Na vytvorenie aplikácie musí inštalatér poskytnúť SN striedača, ktorý je v súlade s „Podmienkami programu“ a zodpovedajúce konto Fusion Solar.

e) Inštalatérom sa môže zobraziť "Chybové hlásenie", ak niektorá SN nie je v súlade s "Pravidlami programu", a potom ju môžu upraviť a pokračovať znova.

f) Inštalatéri musia vybrať odmeňované zariadenia poskytnuté programom.

g) Inštalatéri musia potvrdiť dodaciu adresu a podať žiadosť, aby získali schválenia.

h) HUAWEI Smart PV komunity Operation Manager skontroluje všetky žiadosti a schváli ich.

i) Inštalatér môže skontrolovať stav žiadostí v komunite.

j) Po schválení žiadostí bude HUAWEI Smart PV komunity Operation Manager informovať nášho partnera pre doručovanie, aby začal odmenené zariadenie doručovať.

VII. Dodanie zariadenia za odmenu

a) Spoločnosť HUAWEI poverí jedného dodávateľa tretej strany v krajine, ktorý bude zodpovedný za dodanie odmeneného zariadenia.

b) Minimálne množstvo dodávok odmeňovaných zariadení je 12 ks, ak je množstvo odmeňovaných zariadení menšie ako 12 ks, spoločnosť Huawei si vyhradzuje jednostranné právo NEZAČAŤ dodávku.

VIII. Zoznam produktov na ktoré sa program vzťahuje (odmeňované zariadenie)

Typ produktu Model
Striedač SUN2000-2KTL-L1, SUN2000-3KTL-L1, SUN2000-3.68KTL-L1, SUN2000-4KTL-L1, SUN2000-4.6KTL-L1, SUN2000-5KTL-L1, SUN2000-6KTL-L1.
SUN2000-3KTL-M1, SUN2000-4KTL-M1, SUN2000-5KTL-M1, SUN2000-6KTL-M1, SUN2000-8KTL-M1, SUN2000-10KTL-M1, SUN2000-10KTL-BEM1
ESS LUNA2000-5KW-S0
DC/DC LUNA2000-5KW-C0

IX. Zrieknutie sa zodpovednosti

a) Spoločnosť Huawei nezodpovedá za žiadne straty alebo škody, ktoré Vám úplne alebo čiastočne spôsobí spoliehanie sa na Program alebo iné informácie získané prostredníctvom Vášho (alebo inej osoby) prístupu k Programu a/alebo jeho používaniu.

b) V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vo Vašej jurisdikcii spoločnosť Huawei nezodpovedá Vám ani nikomu inému za žiadne záväzky, straty, škody alebo náhrady, ak Vy alebo ktokoľvek iný nemôžete mať prístup k programu alebo webovým stránkam alebo ich používať z dôvodu:

1. akéhokoľvek pozastavenia alebo ukončenia Programu spoločnosťou Huawei, aby sa mohli vykonať údržbárske práce alebo aktualizácie systémov, softvéru alebo hardvéru;

2. akékoľvek oneskorenie alebo zlyhanie systému alebo sieťovej komunikácie, ktoré vlastní alebo kontroluje niekto iný ako spoločnosť Huawei;

3. akékoľvek chyby alebo prerušenie v dôsledku hackerských útokov alebo podobných narušení bezpečnosti; alebo

4. akákoľvek iná udalosť alebo udalosť mimo našej primeranej kontroly.

c) Webové stránky a Program sú poskytované "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" bez akéhokoľvek vyhlásenia alebo potvrdenia akéhokoľvek druhu. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vo vašej jurisdikcii spoločnosť Huawei odmieta všetky záruky, podmienky alebo iné ustanovenia akéhokoľvek druhu, výslovné alebo implicitné, a neposkytuje žiadnu záruku, vyhlásenie alebo garanciu, pokiaľ ide o nasledujúce skutočnosti:

1. Úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť akéhokoľvek obsahu sprístupneného v programe alebo jeho prostredníctvom.

2. Kvalita a popredajný servis darčekov uplatnených prostredníctvom účasti v programe.

X. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Keď účastníci zhromažďujú a uplatnia zariadenia za odmenu v súlade s pravidlami, zhromažďujeme a používame osobné údaje účastníkov v súlade s programom. Osobné údaje účastníkov budeme používať a chrániť v súlade so zásadami ochrany osobných údajov komunity.

XI. Riešenie sporov

Vznik, výklad a pôsobenie týchto Pravidiel a akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z nich alebo v súvislosti s nimi (vrátane nezmluvných sporov alebo nárokov) sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sú platné na miestnom súde. Obe strany sa dohodli, že t akýkoľvek spor vyplývajúci z Programu alebo súvisiaci s Programom bude predložený na rozhodnutie príslušnému súdu na Slovensku.

XII. Platnosť doložiek

Ak súd príslušnej jurisdikcie alebo akýkoľvek iný príslušný orgán rozhodne o neplatnosti, neúčinnosti alebo nevykonateľnosti niektorého z článkov (alebo časti článku) pravidiel, má sa za to, že takýto článok bol z pravidiel vypustený a všetky ostatné články pravidiel zostávajú v plnej platnosti a účinnosti v rozsahu, v akom sú schopné obstáť bez článkov, ktoré boli vyhlásené za neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné.

XIII. Bezpečnosť účtu

Používateľské meno a heslo svojho komunitného ID musíte uchovávať v tajnosti a dôvernosti a nesmiete ich poskytnúť nikomu inému. Odporúčame vám, aby ste si zvolili silné heslo a udržiavali ho v bezpečí. Ste zodpovední za bezpečnosť svojho hesla a znášate všetky straty, škody, záväzky alebo nároky akéhokoľvek druhu v dôsledku poskytnutia údajov o vašom ID komunity tretej strane.

XIV. Revízia a aktualizácia pravidiel

Spoločnosť Huawei si vyhradzuje jednostranné právo kedykoľvek revidovať "PRAVIDLÁ PROGRAMU" aktualizáciou tejto stránky. Vaše ďalšie používanie Spoločenstva po zverejnení takýchto zmien sa považuje za váš súhlas s uvedenými zmenami.

XV. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa pravidiel alebo získavania bonusových bodov, pošlite e-mail na adresu installercert@huawei.com.