โมเดล: แผงโซลาร์: SUN2000-5KTL-L1, LUNA2000-5kWh

COD: ธ.ค. 2021

คุณค่าหลัก: การรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปแบบเชื่อมต่อสายส่ง, TOU และการสำรองไฟระหว่างไฟดับ