โมเดล: SUN2000-10KTL-M1, LUNA2000-15kWh

COD: ต.ค. 2020

คุณค่าหลัก: ใช้โซลูชันตัวเพิ่มประสิทธิภาพเต็มรูปแบบและระบบกักเก็บพลังงาน