โมเดล: SUN2000-8~36KTL

COD: ต.ค. 2019

คุณค่าหลัก: โปรเจคแบบกระจายที่ใหญ่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา