Μοντέλο: Στοιχεία: SUN2000-5KTL-L1, LUNA2000-5kWh

Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας: Δεκέμβριος 2021

Προστιθέμενη Αξία: Ενεργειακός συμψηφισμός (Net Metering) σύνδεσης με το δίκτυο, Ορισμός Χρόνου Χρήσης μπαταρίας (TOU) και εφεδρικό σύστημα κατά τη διάρκεια βλάβης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.