กรุณาเตรียมเอกสารที่ใช้ในการร่วมโครงการฯ และติดต่อ 095-427-6567
หรือ DigitalPower.TH@huawei.com

1. หนังสือรับรองบริษัท ( ไม่เกิน 3 เดือน )/Certificate of incorporation (within 3 months)

2. ใบภพ.20/Certificate of VAT registration

3. หนังสือบริคณห์สนธิ/Copy of memorandum of association

4. แบบบอจ.5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) /A copy of the lists of shareholders

5. แผนที่ตั้งบริษัท /Company’s map

6. รูปถ่ายบริษัท / Company’s Picture

7. หน้าบัญขีธนาคารสำหรับการ Direct credit/Copy of Bank Account for Direct credit